REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BUGZY

I. Informacje ogólne

1) Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług i sprzedaży towarów przez BUGZY Joanna Matuk z siedzibą w Plewiskach, ul. Garncarska 17a/1, 62–064 Plewiska, NIP: 5782839899, Regon: 365867360, tel. +48 606 262 198, e-mail sklep@bugzy.pl zwaną dalej Sprzedającym, na rzecz przedsiębiorców i konsumentów w zakresie zapewniającym nabywcom możliwość zakupów odzieży oraz akcesoriów dziecięcych zgodnie z przedstawionymi na stronie internetowej Bugzy opisami towarów i usług.

2) Sprzedający prowadzi sprzedaż wysyłkową odzieży dziecięcej i akcesoriów za pośrednictwem sieci Internet.

3) Realizacja usług, a także sprzedaż towarów przez Bugzy ogranicza się do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Dane kontaktowe

Infolinia Biura Obsługi Klienta (+48) 606262198 czynna w dni robocze w godzinach od 9:00 -17:00 

adres e-mail : sklep@bugzy.pl

III. Składanie i realizacja zamówień

1) Zamówienie u Sprzedającego może złożyć osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Klient”). 

2) Zamówienia na produkty marki Bugzy można składać u Sprzedającego za pośrednictwem strony www.bugzy.pl

3) Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.bugzy.pl stanowi zawarcie prawnie wiążącej umowy Sprzedaży pomiędzy stronami

4) Zamówienia przyjmowane są do realizacji w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), w godzinach 9:00   - 17:00.

5) W rozsądnym czasie po zawarciu umowy Sprzedaży, o której mowa w pkt 3) powyżej, Sprzedający prześle Klientowi potwierdzenie zawarcia tej umowy drogą elektroniczną za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta. Po sfinalizowaniu płatności (wpływ na rachunku bankowym) Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji. Równocześnie wysyłane jest potwierdzenie zrealizowania płatności.

6) Klient wskazuje na:

a) Zamawiany towar 

b) Adres, na jaki ma być dostarczony zakupiony towar 

c) Sposób dostawy 

d) Sposób płatności

7) Zamówione towary zostaną dostarczone do Klienta maksymalnie w przeciągu 14 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.

8) Koszt dostawy pokrywa Klient. Koszt dostawy zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i płatności i jest zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia. Aktualne koszty dostawy znajdują się na stronie internetowej www.bugzy.pl

9) Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych i zawierają podatek VAT.

10) Obowiązują ceny z chwili złożenia zamówienia uwidocznione przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu.

11) Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

12) W przypadku niedostępności zamówionego  produktu, w szczególności z uwagi na chwilowy brak towaru w  magazynie bądź wyczerpanie zapasów danego produktu, Klient jest niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni, informowany o tym przez Biuro Obsługi Klienta drogą telefoniczną lub elektroniczną w celu zasygnalizowania problemu i zaproponowania alternatywnego produktu (świadczenia zastępczego), odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu pierwotnie zamówionego produktu oraz za tę samą cenę lub anulowania zamówienia, rozumianego jako odstąpienie od umowy, o której mowa w pkt 3) powyżej.

13) Propozycja Sklepu, o której mowa w pkt 12) powyżej nie jest wiążąca dla Klienta i tym samym  ma on prawo nie przyjąć świadczenia zastępczego i odstąpić od umowy, o czym zostanie poinformowany przez Sprzedającego. W takim przypadku, koszt zwrotu produktu ponosi Sprzedający.

14) W celu potwierdzenia złożonego zamówienia Biuro Obsługi Klienta może skontaktować się z Klientem na podany przez Klienta numer telefonu w przypadku wątpliwości lub ewentualnych braków w asortymencie.

15) Akceptacja Regulaminu oznacza także wyrażenie zgody na przesyłanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U.2011 nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami.

IV. Formy płatności

1) Dokonując zakupu u Sprzedającego Klient może skorzystać z następującej formy płatności:

a) PRZELEW BANKOWY – na rachunek:

BUGZY Joanna Matuk, ul. Garncarska 17A/1, 62-064 Plewiska

70 1160 2202 0000 0004 8271 2963 (Bank Millennium)

b) POBRANIE - INPOST

2) Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.

V. Reklamacje

1) Zamawiający może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową drogą elektroniczną w Biurze Obsługi Klienta.

2) Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis i zdjęcia reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru w Sklepie (kopia paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.).

3) Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go drogą elektroniczną o sposobie jej rozstrzygnięcia.

5) Jeżeli towar ma wadę, Klient może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub go naprawi. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany lub naprawy towaru. 

6) Klient może zamiast zaproponowanej przez Sprzedającego naprawy towaru żądać jego wymiany lub zamiast wymiany żądać naprawy, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.

7) Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.

8) Zamiast żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, Klient ma prawo żądać wymiany lub naprawy towaru. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

9) Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedający - w zależności od sposobu załatwienia reklamacji  -  odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Klienta, zwraca odpowiednią część ceny w związku z jej obniżeniem lub w przypadku odstąpienia od umowy, zwraca należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

VI. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

1) Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

2) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Bugzy o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą na adres: BUGZY Joanna Matuk, ul. Garncarska 17a/1, 62-064 Plewiska lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@bugzy.pl)

3) Klient może wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy (załącznik nr1) lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.bugzy.pl. Wówczas Sprzedający prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

4) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy Klient musi wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

VII. Skutki odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1)  Klient będący konsumentem, który zawarł umowę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu , może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów:

a) innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

b) bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy (chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść).

c) kosztów wynikających z wykonanej przez Sprzedającego usługi w przypadku gdy wykonanie przez Sprzedawcę Usługi nastąpi przed upływem okresu, w którym Klient ma prawo od umowy odstąpić – na wyraźne żądanie rozpoczęcia wykonywania Usługi przed upływem terminu uprawniającego Klienta o do odstąpienia od umowy.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
      - obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od chwili objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
      - polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od chwili objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,

b) dla pozostałych umów - od chwili zawarcia umowy.
Do zachowania prawa do odstąpienia od umowy należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem w/w terminu. Oświadczenie można wysłać Sprzedającemu: - pocztą, listem poleconym Za Potwierdzeniem Odbioru, na adres korespondencyjny: BUGZY Joanna Matuk,ul. Garncarska 17a/1, 62-064 Plewiska lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@bugzy.pl

3.W przypadku odstąpienia od umowy na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu, Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zwróconego towaru zakupionego przez Klienta zwróci temu Klientowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy - z wyjątkiem kosztów (wymienionych w treści niniejszego Regulaminu a także w treści art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, [Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm. ]) do których zwrotu Sprzedawca nie jest zobowiązany.

4. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy,  w stanie, w jakim Towar otrzymał, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. W celu zachowania terminu należy odesłać Towar przed jego upływem, po uprzednim bezpiecznym zapakowaniu i wyraźnym oznaczeniu przesyłki słowem: "ZWROT", na adres: BUGZY Joanna Matuk,ul. Garncarska 17a/1, 62-064 Plewiska

5. Zwrot środków na rzecz Klienta nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7) Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:

a) umowy o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sklep nie ma kontroli;

h) umowy, w której Klient wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

8)  Uprawnienia wynikające z tytułu niezgodności towaru z umową nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, o ile w odniesieniu do danych produktów została udzielona gwarancja.

VIII. Ochrona danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych Klienta jest BUGZY Joanna Matuk.

2) Dane osobowe podane przez Klienta na stronie www.bugzy.pl są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz za odrębną, wyraźną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowych, zgodne z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn.zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 z 2004 r., poz.1024).

3) Klient może otrzymywać droga elektroniczną lub na podany numer telefonu materiały o charakterze marketingowym, w tym informacje handlowe, jeśli wyrazi na to uprzednią zgodę.

4) Zamawiający może w każdym czasie anulować zgodę na otrzymywanie materiałów wysyłając stosowną wiadomość na adres sklep@bugzy.pl

5) Przekazanie danych osobowych w zakresie wskazanym w treści niniejszego Regulaminu i załączonych do niego dokumentów jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji praw i obowiązków Sprzedawcy i Klienta wynikających ze skutecznie złożonego zamówienia

6) Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom trzecim tj. przewoźnikom w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272 ze zm.) w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.

7) Dane Osobowe Użytkowników dokonujących płatności on-line są przekazywane spółkom świadczącym usługi płatnicze, które współpracują ze Sprzedającym.

8) Klient jest uprawniony do kontroli przetwarzanych danych, które go dotyczą, a zwłaszcza do uzyskania dostępu do przekazanych przez Niego danych osobowych oraz do ich poprawiania a także do żądania usunięcia przekazanych danych osobowych.

9) Powierzone dane osobowe są przechowywane oraz zabezpieczone zgodnie z powszechnie obowiązującym, właściwym prawem.

10) Dane osobowe Klientów chronione są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204)..

IX. Wymagania techniczne i zastrzeżenia

1) Strona internetowa www.bugzy.pl, za pośrednictwem której Sklep prowadzi sprzedaż, działa w technologii html.

2) Sklep internetowy www.bugzy.pl jest przystosowany do eksploatacji przy zastosowaniu w pełni zainstalowanych przeglądarek Mozlilla Firefox w wersji  40.0.3. lub wyższej oraz Microsoft Internet Explorer w wersji 9.0 lub wyższej na komputerze kompatybilnym ze standardem IBM PC, pracującym pod systemem operacyjnym Windows lub Linux z dostępem do Internetu. Sklep internetowy jest przystosowany do oglądania przy rozdzielczości ekranu 1024 x 768 punktów, z włączeniem w przeglądarce internetowej możliwości zapisów plików Cookies oraz obsługi Javascript.

3) Sprzedający zakazuje publikowania na stronie www.bugzy.pl treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wulgarnych oraz treści naruszających dobra osobiste Sklepu, kontrahentów lub osób trzecich.

X. Zmiany Regulaminu

1) Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmienione warunki regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.bugzy.pl. Zmiana warunków regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedającego uzyskane przez wskazane podmioty przed wejściem w życie zmian Regulaminu.

2) Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu (tj. według postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia).

3) Informacje, które Sklep przekazuje za pośrednictwem niniejszego Regulaminu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia  30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) stanowią integralną część umowy zawieranej między Sprzedającym a Klientem mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

XI. Postanowienia końcowe

1) Regulamin dostępny jest na stronie www.bugzy.pl z możliwością jego pobrania oraz odtwarzania i utrwalania jego treści.

2) O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Zamawiającym a Sprzedającym jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

3) Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących konsumentom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.

Załącznik nr 1 Wzór oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Miejscowość, data ………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta ….................................................................

Adres zamieszkania:
ulica/nr.......................................................................................................
kod/miasto …................/............................................................................

tel. kontaktowy: …...............................................
adres mailowy:  …..............................................             

BUGZY Joanna Matuk
Adres:   Garncarska 17A/1, 62-064 Plewiska
e-mail: sklep@bugzy.pl 
telefon: 606 262 198 


                             Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z treścią Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
odstępuję od umowy kupna (wymienić produkt) ….......................................................... ................. ....................................................  nr. dokumentu sprzedaży   ................ ………
data sprzedaży :................................................ .............................................. Towar zakupiono na warunkach sprzedaży na odległość (w sklepie internetowym)
za cenę brutto …................  ..

Proszę o zwrot należnej kwoty na konto  nr   .......................................................................................................................................
lub w inny sposób (zaproponować).......................................................................................
Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.  

Proszę o dołączenie do przesyłki towaru niniejszego podpisanego oświadczenia.


                                                                                               
                                                      …................................................................
                                                                            podpis klienta